PEHeaders.IsConsoleApplication Özellik

Tanım

Görüntünün bir Windows konsol uygulamasını temsil edip etmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value that indicates whether the image represents a Windows console application.

public:
 property bool IsConsoleApplication { bool get(); };
public bool IsConsoleApplication { get; }
member this.IsConsoleApplication : bool
Public ReadOnly Property IsConsoleApplication As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true görüntü bir Windows konsol uygulamadır; Aksi takdirde, false .true if the image is a Windows console applications; otherwise, false.

Şunlara uygulanır