RuntimeReflectionExtensions.GetMethodInfo(Delegate) Yöntem

Tanım

Belirtilen temsilci tarafından temsil edilen yöntemi temsil eden bir nesne alır.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Reflection::MethodInfo ^ GetMethodInfo(Delegate ^ del);
public static System.Reflection.MethodInfo GetMethodInfo (this Delegate del);
public static System.Reflection.MethodInfo? GetMethodInfo (this Delegate del);
static member GetMethodInfo : Delegate -> System.Reflection.MethodInfo
<Extension()>
Public Function GetMethodInfo (del As Delegate) As MethodInfo

Parametreler

del
Delegate

İncelenecek temsilci.The delegate to examine.

Döndürülenler

MethodInfo

Yöntemini temsil eden nesne.An object that represents the method.

Özel durumlar

del, null değeridir.del is null.

Arayanın (örneğin, yöntem özel ise) temsilci tarafından temsil edilen yönteme erişimi yok.The caller does not have access to the method represented by the delegate (for example, if the method is private).

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.