ResXResourceWriter.SoapSerializedObjectMimeType Alan

Tanım

Bir SOAP nesnesi için içerik türünü belirtir.Specifies the content type for a SOAP object. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only.

public: static initonly System::String ^ SoapSerializedObjectMimeType;
public static readonly string SoapSerializedObjectMimeType;
 staticval mutable SoapSerializedObjectMimeType : string
Public Shared ReadOnly SoapSerializedObjectMimeType As String 

Alan Değeri

String

Şunlara uygulanır