_Exception.GetType Method

Definition

GetType() metoduna sürümden bağımsız erişimle COM nesneleri sağlar.Provides COM objects with version-independent access to the GetType() method.

public:
 Type ^ GetType();
public Type GetType ();
abstract member GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Returns

Type

Geçerli örneğin tam çalışma zamanı türünü temsil eden bir Type nesnesi.A Type object that represents the exact runtime type of the current instance.

Remarks

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

Exception.GetType yöntemi geçerli örneğin çalışma zamanı türünü alır.The Exception.GetType method gets the runtime type of the current instance.

Applies to

See also