_Exception.GetType Yöntem

Tanım

Yöntemine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar GetType() .Provides COM objects with version-independent access to the GetType() method.

public:
 Type ^ GetType();
public Type GetType ();
abstract member GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Döndürülenler

Type

TypeGeçerli örneğin tam çalışma zamanı türünü temsil eden nesne.A Type object that represents the exact runtime type of the current instance.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

Exception.GetTypeYöntemi geçerli örneğin çalışma zamanı türünü alır.The Exception.GetType method gets the runtime type of the current instance.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.