_Exception.StackTrace Özellik

Tanım

Özelliğine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar StackTrace .Provides COM objects with version-independent access to the StackTrace property.

public:
 property System::String ^ StackTrace { System::String ^ get(); };
public string StackTrace { get; }
member this.StackTrace : string
Public ReadOnly Property StackTrace As String

Özellik Değeri

String

İlk olarak en son yöntem çağrısını içeren çağrı yığınının içeriğini açıklayan bir dize.A string that describes the contents of the call stack, with the most recent method call appearing first.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

Exception.StackTraceÖzelliği, geçerli özel durumun oluşturulduğu zaman çağrı yığınında çerçevelerin dize gösterimini alır.The Exception.StackTrace property gets a string representation of the frames on the call stack at the time the current exception was thrown.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.