_MethodBase.IsAssembly Özellik

Tanım

Özelliğine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar IsAssembly .Provides COM objects with version-independent access to the IsAssembly property.

public:
 property bool IsAssembly { bool get(); };
public bool IsAssembly { get; }
member this.IsAssembly : bool
Public ReadOnly Property IsAssembly As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu yöntem aynı derlemede diğer sınıflar tarafından çağrılabilir; Aksi takdirde, false .true if this method can be called by other classes in the same assembly; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özellik, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This property is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

IsAssemblyÖzelliği, bu yöntemin aynı derlemedeki diğer sınıflar tarafından çağrılıp çağrılamayacağını gösteren bir değer alırThe IsAssembly property gets a value indicating whether this method can be called by other classes in the same assembly

Şunlara uygulanır