_MethodBase.IsConstructor Özellik

Tanım

Özelliğine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar IsConstructor .Provides COM objects with version-independent access to the IsConstructor property.

public:
 property bool IsConstructor { bool get(); };
public bool IsConstructor { get; }
member this.IsConstructor : bool
Public ReadOnly Property IsConstructor As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu yöntem bir Oluşturucu ise, Aksi takdirde, false .true if this method is a constructor; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özellik, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This property is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

IsConstructorÖzelliği, yöntemin bir Oluşturucu olup olmadığını gösteren bir değer alır.The IsConstructor property gets a value indicating whether the method is a constructor.

Şunlara uygulanır