_MethodBase.IsFamilyOrAssembly Özellik

Tanım

Özelliğine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar IsFamilyOrAssembly .Provides COM objects with version-independent access to the IsFamilyOrAssembly property.

public:
 property bool IsFamilyOrAssembly { bool get(); };
public bool IsFamilyOrAssembly { get; }
member this.IsFamilyOrAssembly : bool
Public ReadOnly Property IsFamilyOrAssembly As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu yönteme erişim, sınıfın kendisiyle sınırlı ise, türetilmiş sınıfların üyeleri oldukları her yerde ve aynı derlemede bulunan diğer sınıfların üyeleri ile kısıtlıdır; Aksi takdirde, false .true if access to this method is restricted to members of the class itself, members of derived classes wherever they are, and members of other classes in the same assembly; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özellik, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This property is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

IsFamilyOrAssemblyÖzelliği, bu yöntemin türetilmiş sınıflar tarafından, nerede olursa olsun ve aynı derlemedeki tüm sınıflar tarafından çağrılıp çağramayacağını gösteren bir değer alır.The IsFamilyOrAssembly property gets a value indicating whether this method can be called by derived classes, wherever they are, and by all classes in the same assembly.

Şunlara uygulanır