_MethodBase.IsHideBySig Özellik

Tanım

Özelliğine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar IsHideBySig .Provides COM objects with version-independent access to the IsHideBySig property.

public:
 property bool IsHideBySig { bool get(); };
public bool IsHideBySig { get; }
member this.IsHideBySig : bool
Public ReadOnly Property IsHideBySig As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true üye imzaya göre gizliyse; Aksi takdirde, false .true if the member is hidden by signature; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özellik, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This property is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

IsHideBySigÖzelliği, türetilmiş sınıfta yalnızca aynı imzaya sahip aynı ada sahip bir üyenin gizli olup olmadığını gösteren bir değer alır.The IsHideBySig property gets a value indicating whether only a member of the same name with exactly the same signature is hidden in the derived class.

Şunlara uygulanır