_MethodBase.IsPublic Özellik

Tanım

Özelliğine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar IsPublic .Provides COM objects with version-independent access to the IsPublic property.

public:
 property bool IsPublic { bool get(); };
public bool IsPublic { get; }
member this.IsPublic : bool
Public ReadOnly Property IsPublic As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu yöntem ortak ise, Aksi takdirde, false .true if this method is public; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özellik, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This property is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

IsPublicÖzelliği, bu yöntemin genel olup olmadığını gösteren bir değer alır.The IsPublic property gets a value indicating whether this method is public.

Şunlara uygulanır