_MethodBase.IsSpecialName Özellik

Tanım

Özelliğine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar IsSpecialName .Provides COM objects with version-independent access to the IsSpecialName property.

public:
 property bool IsSpecialName { bool get(); };
public bool IsSpecialName { get; }
member this.IsSpecialName : bool
Public ReadOnly Property IsSpecialName As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu yöntemin özel bir adı varsa; Aksi takdirde, false .true if this method has a special name; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özellik, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This property is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

IsSpecialNameÖzelliği, bu yöntemin özel bir ada sahip olup olmadığını gösteren bir değer alır.The IsSpecialName property gets a value indicating whether this method has a special name.

Şunlara uygulanır