_MethodBase.IsStatic Özellik

Tanım

Özelliğine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar IsStatic .Provides COM objects with version-independent access to the IsStatic property.

public:
 property bool IsStatic { bool get(); };
public bool IsStatic { get; }
member this.IsStatic : bool
Public ReadOnly Property IsStatic As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Bu yöntem ise static , aksi durumda, false .true if this method is static; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu özellik, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This property is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

IsStaticÖzelliği, yöntemin olup olmadığını gösteren bir değer alır static .The IsStatic property gets a value indicating whether the method is static.

Şunlara uygulanır