_MethodInfo.GetType Yöntem

Tanım

Yöntemine sürümden bağımsız erişim sağlayan COM nesneleri sağlar GetType() .Provides COM objects with version-independent access to the GetType() method.

public:
 Type ^ GetType();
public Type GetType ();
abstract member GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Döndürülenler

Type

Bir Type nesnesi.A Type object.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır.This method is for access to managed classes from unmanaged code and should not be called from managed code.

GetTypeYöntemi geçerli örneğin türünü alır.The GetType method gets the type of the current instance.

Şunlara uygulanır