IMoniker.IsDirty Yöntem

Tanım

Son kaydedildiği zamandan sonra nesneyi değişiklikler için denetler.Checks the object for changes since it was last saved.

public:
 int IsDirty();
public int IsDirty ();
abstract member IsDirty : unit -> int
Public Function IsDirty () As Integer

Döndürülenler

Int32

S_OK HRESULT Nesne değiştiyse bir değer; Aksi takdirde bir S_FALSE HRESULT değer.An S_OKHRESULT value if the object has changed; otherwise, an S_FALSEHRESULT value.

Açıklamalar

Hakkında daha fazla bilgi için IPersistStream::IsDirty MSDN Kitaplığı ' na bakın.For more information about IPersistStream::IsDirty, see the MSDN Library.

Şunlara uygulanır