ComVisibleAttribute(Boolean) Oluşturucu

Tanım

ComVisibleAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of the ComVisibleAttribute class.

public:
 ComVisibleAttribute(bool visibility);
public ComVisibleAttribute (bool visibility);
new System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute : bool -> System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute
Public Sub New (visibility As Boolean)

Parametreler

visibility
Boolean

true türün COM 'a görünür olduğunu göstermek için; Aksi takdirde, false .true to indicate that the type is visible to COM; otherwise, false. Varsayılan değer: true.The default is true.

Açıklamalar

Türleri COM 'a görünür yapmak için özniteliğini olarak ayarlayın true .To make types visible to COM, set the attribute to true. COM 'dan türleri gizlemek için özniteliğini olarak ayarlayın false .To hide types from COM, set the attribute to false.

Şunlara uygulanır