ComVisibleAttribute(Boolean) Oluşturucu

Tanım

Yeni bir örneğini başlatır ComVisibleAttribute sınıfı.Initializes a new instance of the ComVisibleAttribute class.

public:
 ComVisibleAttribute(bool visibility);
public ComVisibleAttribute (bool visibility);
new System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute : bool -> System.Runtime.InteropServices.ComVisibleAttribute
Public Sub New (visibility As Boolean)

Parametreler

visibility
Boolean

türün COM 'a görünür olduğunu göstermek için true; Aksi takdirde, false.true to indicate that the type is visible to COM; otherwise, false. Varsayılan, true değeridir.The default is true.

Açıklamalar

Türleri COM 'a görünür yapmak için özniteliği trueolarak ayarlayın.To make types visible to COM, set the attribute to true. COM türlerini gizlemek için özniteliği falseolarak ayarlayın.To hide types from COM, set the attribute to false.

Şunlara uygulanır