LogicalCallContext.SetData(String, Object) Yöntem

Tanım

Belirtilen nesneyi geçerli örnekte depolar ve belirtilen adla ilişkilendirir.Stores the specified object in the current instance, and associates it with the specified name.

public:
 void SetData(System::String ^ name, System::Object ^ data);
public void SetData (string name, object data);
[System.Security.SecurityCritical]
public void SetData (string name, object data);
member this.SetData : string * obj -> unit
[<System.Security.SecurityCritical>]
member this.SetData : string * obj -> unit
Public Sub SetData (name As String, data As Object)

Parametreler

name
String

Çağırma bağlamındaki yeni öğenin ilişkilendirileceği ad.The name with which to associate the new item in the call context.

data
Object

Çağrı bağlamında depolanacak nesne.The object to store in the call context.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır