RawAcl.Revision Özellik

Tanım

Öğesinin değişiklik düzeyini alır RawAcl .Gets the revision level of the RawAcl.

public:
 virtual property System::Byte Revision { System::Byte get(); };
public override byte Revision { get; }
member this.Revision : byte
Public Overrides ReadOnly Property Revision As Byte

Özellik Değeri

Byte

Öğesinin değişiklik düzeyini belirten bir bayt değeri RawAcl .A byte value that specifies the revision level of the RawAcl.

Şunlara uygulanır