CngKey.Handle Özellik

Tanım

Yerel bir anahtarı temsil eden bir güvenli tanıtıcı alır (NCRYPT_KEY_HANDLE).Gets a safe handle that represents a native key (NCRYPT_KEY_HANDLE).

public:
 property Microsoft::Win32::SafeHandles::SafeNCryptKeyHandle ^ Handle { Microsoft::Win32::SafeHandles::SafeNCryptKeyHandle ^ get(); };
public Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeNCryptKeyHandle Handle { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeNCryptKeyHandle Handle { get; }
member this.Handle : Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeNCryptKeyHandle
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
member this.Handle : Microsoft.Win32.SafeHandles.SafeNCryptKeyHandle
Public ReadOnly Property Handle As SafeNCryptKeyHandle

Özellik Değeri

SafeNCryptKeyHandle

Anahtarı temsil eden güvenli bir tanıtıcı.A safe handle that represents the key.

Öznitelikler

Açıklamalar

Döndürülen tanıtıcı geçerli nesne içindeki tanıtıcının yinelemesi CngKey .The returned handle is a duplicate of the handle in the current CngKey object. Geçerli bırakılmış olsa bile devam eder CngKey ve ayrı olarak atılmalıdır.It will persist even if the current CngKey is disposed, and must be disposed of separately.

Herhangi bir olumsuz etkisi olmadan geçerli nesneyi ve tanıtıcıyı herhangi bir sırada serbest bırakabilirsiniz.You can release the current object and the handle in any order without any adverse effects.

Şunlara uygulanır