SHA1Managed.HashFinal Yöntem

Tanım

SHA1Tüm veriler nesneye yazıldıktan sonra hesaplanan karma değeri döndürür.Returns the computed SHA1 hash value after all data has been written to the object.

protected:
 override cli::array <System::Byte> ^ HashFinal();
protected override sealed byte[] HashFinal ();
protected override byte[] HashFinal ();
override this.HashFinal : unit -> byte[]
Protected Overrides NotOverridable Function HashFinal () As Byte()
Protected Overrides Function HashFinal () As Byte()

Döndürülenler

Byte[]

Hesaplanan karma kodu.The computed hash code.

Açıklamalar

Microsoft, SHA1 ile ilgili çakışma sorunları nedeniyle SHA256 veya daha iyi bir güvenlik modeli öneriyor.Due to collision problems with SHA1, Microsoft recommends a security model based on SHA256 or better.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.