EnvironmentPermissionAttribute.All Özellik

Tanım

Dize değeri tarafından belirtilen ortam değişkenlerine yönelik tam erişimi ayarlar.Sets full access for the environment variables specified by the string value.

public:
 property System::String ^ All { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string All { get; set; }
member this.All : string with get, set
Public Property All As String

Özellik Değeri

String

Tam erişim için ortam değişkenlerinin listesi.A list of environment variables for full access.

Özel durumlar

Get yöntemi bu özellik için desteklenmiyor.The get method is not supported for this property.

Açıklamalar

Ortam değişkeni adları büyük/küçük harfe duyarlıdır.Environment variable names are case-insensitive. Kullanılarak adlar birbirinden ayrılarak birden çok ortam değişkeni adı belirtilir PathSeparator .Multiple environment variable names are specified by separating the names using PathSeparator.

Şunlara uygulanır