PrincipalPermissionAttribute.Role Özellik

Tanım

Belirtilen güvenlik rolündeki üyeliği alır veya ayarlar.Gets or sets membership in a specified security role.

public:
 property System::String ^ Role { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Role { get; set; }
member this.Role : string with get, set
Public Property Role As String

Özellik Değeri

String

Temel rol tabanlı güvenlik sağlayıcısından bir rolün adı.The name of a role from the underlying role-based security provider.

Açıklamalar

Kullanılabilir roller, ana bilgisayar tarafından kullanılan kimlik doğrulama sağlayıcısına göre farklılık gösterir.The available roles will differ based on the authentication provider in use by the host. Kimlik doğrulama sağlayıcısı Windows NT ise, roller Windows NT kullanıcı gruplarıdır ("EtkiAlanıAdı \ GrupAdı" biçiminde).If the authentication provider is Windows NT, roles are Windows NT user groups (in the form "DomainName\GroupName"). Hangi kimlik doğrulama sağlayıcısını kullandığını ve kullanıcıların ait olduğu rolleri belirlemek için ana bilgisayar belgelerinize bakın.Check the documentation of your host to determine which authentication provider it uses and what roles users can belong to.

Şunlara uygulanır