ZoneMembershipCondition.Check(Evidence) Yöntem

Tanım

Belirtilen bulgonun üyelik koşulunu karşılayıp karşılamadığını belirler.Determines whether the specified evidence satisfies the membership condition.

public:
 virtual bool Check(System::Security::Policy::Evidence ^ evidence);
public bool Check (System.Security.Policy.Evidence evidence);
abstract member Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
override this.Check : System.Security.Policy.Evidence -> bool
Public Function Check (evidence As Evidence) As Boolean

Parametreler

evidence
Evidence

Test yapmak için gereken kanıt kümesi.The evidence set against which to make the test.

Döndürülenler

Boolean

true Belirtilen bulgu üyelik koşulunu karşılıyorsa; Aksi takdirde, false .true if the specified evidence satisfies the membership condition; otherwise, false.

Uygulamalar

Özel durumlar

SecurityZoneÖzelliği null .The SecurityZone property is null.

SecurityZoneÖzellik geçerli değil SecurityZone .The SecurityZone property is not a valid SecurityZone.

Açıklamalar

Bu üyelik koşulu yalnızca Zone kanıt nesnesini sınar.This membership condition tests only the Zone evidence object.

Şunlara uygulanır