ActivityScheduledQueryElement.Properties Özellik

Tanım

Bu yapılandırma öğesinde bulunan özellikleri alır.Gets the properties contained in this configuration element.

protected:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ Properties { System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ get(); };
protected override System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection Properties { get; }
member this.Properties : System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection
Protected Overrides ReadOnly Property Properties As ConfigurationPropertyCollection

Özellik Değeri

ConfigurationPropertyCollection

Bu yapılandırma öğesinde bulunan özellikler.The properties contained in this configuration element.

Şunlara uygulanır