FaultPropagationQueryElement.FaultSourceActivityName Özellik

Tanım

Örneklere abone olmak için kullanılan hatayı üreten etkinliğin adını alır veya ayarlar FaultPropagationRecord .Gets or sets the name of the activity that generates the fault that is used to subscribe for FaultPropagationRecord instances.

public:
 property System::String ^ FaultSourceActivityName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("faultSourceActivityName", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument, IsKey=true)]
[System.Configuration.StringValidator(MinLength=1)]
public string FaultSourceActivityName { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("faultSourceActivityName", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument, IsKey=true)>]
[<System.Configuration.StringValidator(MinLength=1)>]
member this.FaultSourceActivityName : string with get, set
Public Property FaultSourceActivityName As String

Özellik Değeri

String

Filtrelenecek etkinlik adı.The activity name to filter on.

Öznitelikler

Açıklamalar

Varsayılan değer "*" (tümü) değeridir.The default value is "*" (all).

Şunlara uygulanır