StateElement.Properties Özellik

Tanım

Bir özellik koleksiyonunu alır ConfigurationProperty .Gets a collection of ConfigurationProperty properties.

protected:
 virtual property System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ Properties { System::Configuration::ConfigurationPropertyCollection ^ get(); };
protected override System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection Properties { get; }
member this.Properties : System.Configuration.ConfigurationPropertyCollection
Protected Overrides ReadOnly Property Properties As ConfigurationPropertyCollection

Özellik Değeri

ConfigurationPropertyCollection

Yapılandırma özellikleri koleksiyonu.A collection of configuration properties.

Şunlara uygulanır