ClientCredentialsElement.BehaviorType Özellik

Tanım

Bu davranış öğesinin türünü alır.Gets the type of this behavior element.

public:
 virtual property Type ^ BehaviorType { Type ^ get(); };
public override Type BehaviorType { get; }
member this.BehaviorType : Type
Public Overrides ReadOnly Property BehaviorType As Type

Özellik Değeri

Type

Bu davranış öğesinin türü.The type of this behavior element.

Şunlara uygulanır