WSDualHttpBindingElement.BindingElementType Özellik

Tanım

Bu bağlama öğesinin türünü alır.Gets the type of this binding element.

protected:
 virtual property Type ^ BindingElementType { Type ^ get(); };
protected override Type BindingElementType { get; }
member this.BindingElementType : Type
Protected Overrides ReadOnly Property BindingElementType As Type

Özellik Değeri

Type

TypeBu bağlama öğesi.The Type of this binding element.

Şunlara uygulanır