ServiceHealthModel.ServiceEndpointModel.BehaviorNames Özellik

Tanım

Bu hizmet ana bilgisayarı uç noktasına uygulanan davranışların adlarını alır.Gets the names of the behaviors applied to this service host endpoint.

public:
 property cli::array <System::String ^> ^ BehaviorNames { cli::array <System::String ^> ^ get(); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember]
public string[] BehaviorNames { get; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember>]
member this.BehaviorNames : string[]
Public ReadOnly Property BehaviorNames As String()

Özellik Değeri

String[]

Bu hizmet ana bilgisayarı uç noktasına uygulanan davranışların adlarını içeren bir dizi.An array that contains the names of the behaviors applied to this service host endpoint.

Öznitelikler

Şunlara uygulanır