UdpAnnouncementEndpointElement.CreateServiceEndpoint(ContractDescription) Yöntem

Tanım

Türetilmiş bir sınıf tarafından çağrıldığında veya geçersiz kılınırsa, UdpAnnouncementEndpoint geçerli bulma protokol sürümü ve modunun sözleşme açıklamasını kullanan sınıfının yeni bir örneğini oluşturur ve başlatır.When called or overridden by a derived class, creates and initializes a new instance of the UdpAnnouncementEndpoint class that uses the contract description of the current Discovery protocol version and mode.

protected public:
 override System::ServiceModel::Description::ServiceEndpoint ^ CreateServiceEndpoint(System::ServiceModel::Description::ContractDescription ^ contractDescription);
protected internal override System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint CreateServiceEndpoint (System.ServiceModel.Description.ContractDescription contractDescription);
override this.CreateServiceEndpoint : System.ServiceModel.Description.ContractDescription -> System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint
Protected Friend Overrides Function CreateServiceEndpoint (contractDescription As ContractDescription) As ServiceEndpoint

Parametreler

contractDescription
ContractDescription

Uygulanmaz.Not implemented.

Döndürülenler

ServiceEndpoint

Bir UDP duyuru uç noktası.A UDP announcement endpoint.

Şunlara uygulanır