String.Empty Alan

Tanım

Boş dizeyi temsil eder.Represents the empty string. Bu alan salt okunur durumdadır.This field is read-only.

public: static initonly System::String ^ Empty;
public static readonly string Empty;
 staticval mutable Empty : string
Public Shared ReadOnly Empty As String 

Alan Değeri

String

Açıklamalar

Bu alanın değeri, "" sıfır uzunluklu dizedir.The value of this field is the zero-length string, "".

Uygulama kodunda, bir dize değişkenini boş bir dizeye başlatmak için atamalarda en yaygın olarak bu alan kullanılır.In application code, this field is most commonly used in assignments to initialize a string variable to an empty string. Bir dize değerinin veya ya da olduğunu test etmek için null String.Empty IsNullOrEmpty yöntemini kullanın.To test whether the value of a string is either null or String.Empty, use the IsNullOrEmpty method.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.