JsonDocumentOptions Yapı

Tanım

, Bir oluşturmak için JSON ayrıştırılırken özel davranış tanımlamasına olanak sağlar JsonDocument .Provides the ability for the user to define custom behavior when parsing JSON to create a JsonDocument.

public value class JsonDocumentOptions
public struct JsonDocumentOptions
type JsonDocumentOptions = struct
Public Structure JsonDocumentOptions
Devralma
JsonDocumentOptions

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Özellikler

AllowTrailingCommas

Okunan JSON yükünün içinde bir nesne veya dizideki JSON değerleri listesinin sonunda fazladan bir virgülden izin verilip verilmeyeceğini (ve yoksayıldığını) gösteren bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that indicates whether an extra comma at the end of a list of JSON values in an object or array is allowed (and ignored) within the JSON payload being read.

CommentHandling

JSON verilerinden okurken nasıl bir açıklama uygulanacağını belirleyen bir değer alır veya ayarlar JsonDocument .Gets or sets a value that determines how the JsonDocument handles comments when reading through the JSON data.

MaxDepth

JSON verilerini ayrıştırırken izin verilen derinlik üst sınırını alır veya ayarlar, varsayılan değer olan 64 ' i (0) en yüksek derinlik olarak gösterir.Gets or sets the maximum depth allowed when parsing JSON data, with the default (that is, 0) indicating a maximum depth of 64.

Şunlara uygulanır