JsonElement.ArrayEnumerator.IEnumerator.Current Özellik

Tanım

Sıralayıcının geçerli konumundaki koleksiyondaki öğeyi alır.Gets the element in the collection at the current position of the enumerator.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object? System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
member this.System.Collections.IEnumerator.Current : obj
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Özellik Değeri

Object

Sıralayıcının geçerli konumundaki koleksiyonda bulunan öğe.The element in the collection at the current position of the enumerator.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu üye, açık bir arabirim üyesi uygulamasıdır.This member is an explicit interface member implementation. Bu, yalnızca JsonElement.ArrayEnumerator örnek bir arabirime yayınlandığınızda kullanılabilir IEnumerator .It can be used only when the JsonElement.ArrayEnumerator instance is cast to an IEnumerator interface.

Şunlara uygulanır