JsonElement.TryGetUInt16(UInt16) Yöntem

Tanım

Önemli

Bu API, CLS uyumlu değildir.

Geçerli JSON numarasını bir olarak temsil eder UInt16 .Attempts to represent the current JSON number as a UInt16.

public:
 bool TryGetUInt16([Runtime::InteropServices::Out] System::UInt16 % value);
[System.CLSCompliant(false)]
public bool TryGetUInt16 (out ushort value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
member this.TryGetUInt16 : uint16 -> bool
Public Function TryGetUInt16 (ByRef value As UShort) As Boolean

Parametreler

value
UInt16

Yöntemi döndüğünde, dönüştürme başarılı olursa geçerli JSON numarasının işaretsiz 16 bit tam sayı eşdeğerini içerir.When the method returns, contains the unsigned 16-bit integer equivalent of the current JSON number if the conversion succeeded.

Döndürülenler

Boolean

true numara bir olarak temsil edilebilir UInt16 ; Aksi takdirde, false .true if the number can be represented as a UInt16; otherwise, false.

Öznitelikler

Özel durumlar

Bu değer ValueKind değildir Number .This value's ValueKind is not Number.

Üst öğe JsonDocument atıldı.The parent JsonDocument has been disposed.

Açıklamalar

Bu yöntem bir JSON dize değerinin içeriğini ayrıştırmaz.This method does not parse the contents of a JSON string value.

Şunlara uygulanır