JsonReaderOptions Yapı

Tanım

Kullanıcının JSON 'yi okurken özel davranış tanımlamasına olanak sağlar.Provides the ability for the user to define custom behavior when reading JSON.

public value class JsonReaderOptions
public struct JsonReaderOptions
type JsonReaderOptions = struct
Public Structure JsonReaderOptions
Devralma
JsonReaderOptions

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Özellikler

AllowTrailingCommas

Okunan JSON yükünün içinde bir nesne veya dizideki JSON değerleri listesinin sonunda fazladan bir virgülden izin verilip verilmeyeceğini (ve yoksayıldığını) tanımlayan bir değeri alır veya ayarlar.Gets or sets a value that defines whether an extra comma at the end of a list of JSON values in an object or array is allowed (and ignored) within the JSON payload being read.

CommentHandling

JSON verilerinden okurken nasıl bir açıklama uygulanacağını belirleyen bir değer alır veya ayarlar Utf8JsonReader .Gets or sets a value that determines how the Utf8JsonReader handles comments when reading through the JSON data.

MaxDepth

JSON 'u okurken izin verilen en yüksek derinlik sayısını alır veya ayarlar, en fazla 64 derinliğini belirten varsayılan (yani 0).Gets or sets the maximum depth allowed when reading JSON, with the default (that is, 0) indicating a maximum depth of 64.

Şunlara uygulanır