JsonSerializerOptions.IgnoreNullValues Özellik

Tanım

nullSerileştirme ve seri durumundan çıkarma sırasında değerlerin yoksayılıp yoksayılmadığını belirleyen bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that determines whether null values are ignored during serialization and deserialization. Varsayılan değer: false.The default value is false.

public:
 property bool IgnoreNullValues { bool get(); void set(bool value); };
public bool IgnoreNullValues { get; set; }
member this.IgnoreNullValues : bool with get, set
Public Property IgnoreNullValues As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true serileştirme ve seri durumundan çıkarma sırasında null değerleri yoksaymak için; Aksi takdirde, false .true to ignore null values during serialization and deserialization; otherwise, false.

Özel durumlar

Bu özellik serileştirme veya seri durumundan çıkarma gerçekleştirildikten sonra ayarlandı.This property was set after serialization or deserialization has occurred.

-veya--or-

DefaultIgnoreCondition Varsayılan olmayan bir değere ayarlandı.DefaultIgnoreCondition has been set to a non-default value. Bu özellikler birlikte kullanılamaz.These properties cannot be used together.

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için, bkz. tüm null değer özelliklerini Dışla ve serisi kaldırılırken null değeri yoksay.For more information, see Exclude all null value properties and Ignore null when deserializing.

Şunlara uygulanır