JsonSerializerOptions.IgnoreReadOnlyProperties Özellik

Tanım

Serileştirme sırasında salt okuma özelliklerinin yoksayılıp yoksayılmadığını belirleyen bir değer alır.Gets a value that determines whether read-only properties are ignored during serialization. Varsayılan değer: false.The default value is false.

public:
 property bool IgnoreReadOnlyProperties { bool get(); void set(bool value); };
public bool IgnoreReadOnlyProperties { get; set; }
member this.IgnoreReadOnlyProperties : bool with get, set
Public Property IgnoreReadOnlyProperties As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true serileştirme sırasında salt okunurdur özellikleri yok saymak için Aksi takdirde, false .true to ignore read-only properties during serialization; otherwise, false.

Özel durumlar

Bu özellik serileştirme veya seri durumundan çıkarma gerçekleştirildikten sonra ayarlandı.This property was set after serialization or deserialization has occurred.

Açıklamalar

Bir özellik, genel bir alıcı içeriyorsa ancak genel bir ayarlayıcı içermiyorsa salt okunurdur.A property is read-only if it contains a public getter but not a public setter.

Salt okuma özellikleri, bu ayardan bağımsız olarak seri durumdan çıkarılmaz.Read-only properties are not deserialized regardless of this setting.

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Şunlara uygulanır