JsonSerializerOptions.PropertyNameCaseInsensitive Özellik

Tanım

Bir özelliğin adının, seri durumundan çıkarma sırasında büyük/küçük harf duyarsız bir karşılaştırma kullanıp kullanmadığını belirleyen bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that determines whether a property's name uses a case-insensitive comparison during deserialization. Varsayılan değer: false.The default value is false.

public:
 property bool PropertyNameCaseInsensitive { bool get(); void set(bool value); };
public bool PropertyNameCaseInsensitive { get; set; }
member this.PropertyNameCaseInsensitive : bool with get, set
Public Property PropertyNameCaseInsensitive As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true büyük/küçük harfe duyarsız karşılaştırma kullanarak özellik adlarını karşılaştırmak için; Aksi takdirde, false .true to compare property names using case-insensitive comparison; otherwise, false.

Açıklamalar

Büyük/küçük harfe duyarsız karşılaştırmayla ilişkili bir performans maliyeti vardır (yani, olduğu PropertyNameCaseInsensitive zaman true ).There is a performance cost associated with case-insensitive comparison (that is, when PropertyNameCaseInsensitive is true).

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Şunlara uygulanır