JsonSerializerOptions.WriteIndented Özellik

Tanım

JSON 'ın düzgün yazdırma kullanıp kullanmayacağını tanımlayan bir değeri alır veya ayarlar.Gets or sets a value that defines whether JSON should use pretty printing. Varsayılan olarak JSON, fazladan boşluk olmadan serileştirilir.By default, JSON is serialized without any extra white space.

public:
 property bool WriteIndented { bool get(); void set(bool value); };
public bool WriteIndented { get; set; }
member this.WriteIndented : bool with get, set
Public Property WriteIndented As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true JSON, serileştirme üzerinde düzgün yazdırılmalıdır; Aksi takdirde, false .true if JSON should pretty print on serialization; otherwise, false. Varsayılan değer: false.The default is false.

Özel durumlar

Bu özellik serileştirme veya seri durumundan çıkarma gerçekleştirildikten sonra ayarlandı.This property was set after serialization or deserialization has occurred.

Açıklamalar

Düzgün yazdırma şunları içerir:Pretty printing includes:

  • İç içe geçmiş JSON belirteçlerini girintilendirme.Indenting nested JSON tokens.
  • Yeni satır eklemeAdding new lines
  • Özellik adları ve değerler arasında boşluk ekleme.Adding white space between property names and values.

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Şunlara uygulanır