JsonPropertyNameAttribute Sınıf

Tanım

Serileştirme ve seri durumdan çıkarma sırasında JSON 'da bulunan özellik adını belirtir.Specifies the property name that is present in the JSON when serializing and deserializing. Bu, tarafından belirtilen tüm adlandırma ilkelerini geçersiz kılar JsonNamingPolicy .This overrides any naming policy specified by JsonNamingPolicy.

public ref class JsonPropertyNameAttribute sealed : System::Text::Json::Serialization::JsonAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false)]
public sealed class JsonPropertyNameAttribute : System.Text.Json.Serialization.JsonAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false)]
public sealed class JsonPropertyNameAttribute : System.Text.Json.Serialization.JsonAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false)>]
type JsonPropertyNameAttribute = class
    inherit JsonAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false)>]
type JsonPropertyNameAttribute = class
    inherit JsonAttribute
Public NotInheritable Class JsonPropertyNameAttribute
Inherits JsonAttribute
Devralma
JsonPropertyNameAttribute
Öznitelikler

Açıklamalar

Daha fazla bilgi için bkz. JSON serileştirme ve seri durumdan çıkarma.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Oluşturucular

JsonPropertyNameAttribute(String)

JsonPropertyNameAttributeBelirtilen özellik adı ile yeni bir örneğini başlatır.Initializes a new instance of JsonPropertyNameAttribute with the specified property name.

Özellikler

Name

Özelliğin adını alır.Gets the name of the property.

TypeId

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bunun için benzersiz bir tanımlayıcı alır Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Devralındığı yer: Attribute)

Yöntemler

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.Returns the hash code for this instance.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
IsDefaultAttribute()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin değerinin türetilmiş sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Devralındığı yer: Attribute)
Match(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılınırsa, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Devralındığı yer: Attribute)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Belirtik Arabirim Kullanımları

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir arabirimin tür bilgilerini almak için kullanılabilen bir nesnenin tür bilgilerini alır.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Bir nesne tarafından sunulan özelliklere ve yöntemlere erişim sağlar.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Devralındığı yer: Attribute)

Şunlara uygulanır