TimeSpan Yapı

Tanım

Bir zaman aralığını temsil eder.Represents a time interval.

public value class TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, IEquatable<TimeSpan>, IFormattable
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, IEquatable<TimeSpan>, IFormattable
[System.Serializable]
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, IEquatable<TimeSpan>, IFormattable
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public struct TimeSpan : IComparable, IComparable<TimeSpan>, IEquatable<TimeSpan>, IFormattable
type TimeSpan = struct
  interface IFormattable
Public Structure TimeSpan
Implements IComparable, IComparable(Of TimeSpan), IEquatable(Of TimeSpan), IFormattable
Devralma
TimeSpan
Öznitelikler
Uygulamalar

Örnekler

Aşağıdaki örnek, iki tarih arasındaki farkı temsil eden bir TimeSpan nesnesi oluşturur.The following example instantiates a TimeSpan object that represents the difference between two dates. Daha sonra TimeSpan nesnenin özelliklerini görüntüler.It then displays the TimeSpan object's properties.

// Define two dates.
DateTime date1 = new DateTime(2010, 1, 1, 8, 0, 15);
DateTime date2 = new DateTime(2010, 8, 18, 13, 30, 30);

// Calculate the interval between the two dates.
TimeSpan interval = date2 - date1;
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString());

// Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds);
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks);

// This example displays the following output:
//    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
//     Value of Days Component:               229
//     Total Number of Days:          229.229340277778
//     Value of Hours Component:               5
//     Total Number of Hours:         5501.50416666667
//     Value of Minutes Component:              30
//     Total Number of Minutes:            330090.25
//     Value of Seconds Component:              15
//     Total Number of Seconds:           19,805,415
//     Value of Milliseconds Component:            0
//     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
//     Ticks:                198,054,150,000,000
' Define two dates.
Dim date1 As Date = #1/1/2010 8:00:15AM#
Dim date2 As Date = #8/18/2010 1:30:30PM#
' Calculate the interval between the two dates.
Dim interval As TimeSpan = date2 - date1
Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date2, date1, interval.ToString())
' Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Days Component:", interval.Days)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Days:", interval.TotalDays)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Hours Component:", interval.Hours)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Hours:", interval.TotalHours)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Value of Minutes Component:", interval.Minutes)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20}", "Total Number of Minutes:", interval.TotalMinutes)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Seconds Component:", interval.Seconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Seconds:", interval.TotalSeconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Value of Milliseconds Component:", interval.Milliseconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Total Number of Milliseconds:", interval.TotalMilliseconds)
Console.WriteLine("  {0,-35} {1,20:N0}", "Ticks:", interval.Ticks)
' The example displays the following output:
'    8/18/2010 1:30:30 PM - 1/1/2010 8:00:15 AM = 229.05:30:15
'     Value of Days Component:               229
'     Total Number of Days:          229.229340277778
'     Value of Hours Component:               5
'     Total Number of Hours:         5501.50416666667
'     Value of Minutes Component:              30
'     Total Number of Minutes:            330090.25
'     Value of Seconds Component:              15
'     Total Number of Seconds:           19,805,415
'     Value of Milliseconds Component:            0
'     Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
'     Ticks:                198,054,150,000,000
# Define two dates.
$Date2 = Get-Date -Date '2010/8/18' -Hour 13 -Minute 30 -Second 30
$Date1 = Get-Date -Date '2010/1/1' -Hour 8 -Minute 0 -Second 15

# Calculate the interval between the two dates.
$Interval = $Date2 - $Date1
"{0} - {1} = {2}" -f $Date2, $Date1, ($Interval.ToString())

# Display individual properties of the resulting TimeSpan object.
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Days Component:", $Interval.Days
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Days:", $Interval.TotalDays
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Hours Component:", $Interval.Hours
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Hours:", $Interval.TotalHours
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Value of Minutes Component:", $Interval.Minutes
"  {0,-35} {1,20}"  -f "Total Number of Minutes:", $Interval.TotalMinutes
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Value of Seconds Component:", $Interval.Seconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Total Number of Seconds:", $Interval.TotalSeconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Value of Milliseconds Component:", $Interval.Milliseconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Total Number of Milliseconds:", $Interval.TotalMilliseconds
"  {0,-35} {1,20:N0}" -f "Ticks:", $Interval.Ticks

<# This sample produces the following output:

18/08/2010 13:30:30 - 01/01/2010 08:00:15 = 229.05:30:15
  Value of Days Component:               229
  Total Number of Days:          229.229340277778
  Value of Hours Component:               5
  Total Number of Hours:         5501.50416666667
  Value of Minutes Component:              30
  Total Number of Minutes:            330090.25
  Value of Seconds Component:              15
  Total Number of Seconds:           19,805,415
  Value of Milliseconds Component:            0
  Total Number of Milliseconds:       19,805,415,000
  Ticks:                198,054,150,000,000
#>

Açıklamalar

TimeSpan nesnesi bir zaman aralığını (süre veya geçen süre), pozitif veya negatif gün sayısı, saat, dakika, saniye ve saniyenin kesirleri cinsinden temsil eder.A TimeSpan object represents a time interval (duration of time or elapsed time) that is measured as a positive or negative number of days, hours, minutes, seconds, and fractions of a second. TimeSpan yapısı, günün saatini göstermek için de kullanılabilir, ancak yalnızca zaman belirli bir tarihle ilişkili değilse.The TimeSpan structure can also be used to represent the time of day, but only if the time is unrelated to a particular date. Aksi takdirde, bunun yerine DateTime veya DateTimeOffset yapısı kullanılmalıdır.Otherwise, the DateTime or DateTimeOffset structure should be used instead. (TimeSpan yapısını günün saatini yansıtacak şekilde kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan ve TimeZoneInfo arasında seçim yapma.)(For more information about using the TimeSpan structure to reflect the time of day, see Choosing Between DateTime, DateTimeOffset, TimeSpan, and TimeZoneInfo.)

Not

TimeSpan değeri bir zaman aralığını temsil eder ve belirli gün sayısı, saat, dakika, saniye ve milisaniye olarak ifade edilebilir.A TimeSpan value represents a time interval and can be expressed as a particular number of days, hours, minutes, seconds, and milliseconds. Belirli bir başlangıç veya bitiş noktasına başvuru olmadan genel bir aralığı temsil ettiğinden, her ikisi de değişken sayıda güne sahip olan yıl ve ay bakımından ifade edilemez.Because it represents a general interval without reference to a particular start or end point, it cannot be expressed in terms of years and months, both of which have a variable number of days. Belirli bir saat dilimine başvuru olmadan tarih ve saati veya belirli bir zamanı temsil eden bir DateTimeOffset değerini temsil eden bir DateTime değerinden farklıdır.It differs from a DateTime value, which represents a date and time without reference to a particular time zone, or a DateTimeOffset value, which represents a specific moment of time.

TimeSpan yapısının süreyi ölçmek için kullandığı en büyük zaman birimi bir gündür.The largest unit of time that the TimeSpan structure uses to measure duration is a day. Zaman aralıkları tutarlılık için gün cinsinden ölçülür, çünkü aylar ve yıllar gibi daha büyük bir süre içindeki gün sayısı değişir.Time intervals are measured in days for consistency, because the number of days in larger units of time, such as months and years, varies.

Bir TimeSpan nesnesinin değeri, temsil edilen zaman aralığına eşit olan ticks sayısını ifade eder.The value of a TimeSpan object is the number of ticks that equal the represented time interval. Değer, 100 nanosaniye veya saniyenin 1 10-milimetre Onth değerine eşittir.A tick is equal to 100 nanoseconds, or one ten-millionth of a second. Bir TimeSpan nesnesinin değeri TimeSpan.MinValue TimeSpan.MaxValuearasında değişebilir.The value of a TimeSpan object can range from TimeSpan.MinValue to TimeSpan.MaxValue.

Bir TimeSpan Değerini ÖrneklemeInstantiating a TimeSpan Value

TimeSpan bir değeri birkaç yolla oluşturabilirsiniz:You can instantiate a TimeSpan value in a number of ways:

 • Örtük parametresiz oluşturucuyu çağırarak.By calling its implicit parameterless constructor. Bu, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi değeri TimeSpan.Zeroolan bir nesne oluşturur.This creates an object whose value is TimeSpan.Zero, as the following example shows.

  TimeSpan interval = new TimeSpan();
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero));  // Displays "True".
  
  Dim interval As New TimeSpan()
  Console.WriteLine(interval.Equals(TimeSpan.Zero))   ' Displays "True".
  
 • Açık oluşturucularından birini çağırarak.By calling one of its explicit constructors. Aşağıdaki örnek, TimeSpan bir değeri belirtilen saat, dakika ve saniye sayısı olarak başlatır.The following example initializes a TimeSpan value to a specified number of hours, minutes, and seconds.

  TimeSpan interval = new TimeSpan(2, 14, 18);
  Console.WriteLine(interval.ToString());       
  
  // Displays "02:14:18".
  
  Dim interval As New TimeSpan(2, 14, 18)
  Console.WriteLine(interval.ToString())        ' Displays "02:14:18".
  
 • Bir yöntemi çağırarak veya bir TimeSpan değeri döndüren bir işlem gerçekleştirerek.By calling a method or performing an operation that returns a TimeSpan value. Örneğin, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, iki tarih ve saat değeri arasındaki aralığı temsil eden bir TimeSpan değeri örneğini oluşturabilirsiniz.For example, you can instantiate a TimeSpan value that represents the interval between two date and time values, as the following example shows.

  DateTime departure = new DateTime(2010, 6, 12, 18, 32, 0);
  DateTime arrival = new DateTime(2010, 6, 13, 22, 47, 0);
  TimeSpan travelTime = arrival - departure; 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime);   
  
  // The example displays the following output:
  //    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  
  Dim departure As DateTime = #06/12/2010 6:32PM#
  Dim arrival As DateTime = #06/13/2010 10:47PM#
  Dim travelTime As TimeSpan = arrival - departure 
  Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", arrival, departure, travelTime)   
  ' The example displays the following output:
  '    6/13/2010 10:47:00 PM - 6/12/2010 6:32:00 PM = 1.04:15:00
  

  Ayrıca, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, bir TimeSpan nesnesini bu şekilde sıfır zaman değerine de başlatabilirsiniz.You can also initialize a TimeSpan object to a zero time value in this way, as the following example shows.

    Random rnd = new Random();
  
    TimeSpan timeSpent = TimeSpan.Zero;
  
    timeSpent += GetTimeBeforeLunch();
    timeSpent += GetTimeAfterLunch();
  
    Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent);
  
    TimeSpan GetTimeBeforeLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
    
    TimeSpan GetTimeAfterLunch()
    {
     return new TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0);
    }
  
    // The example displays output like the following:
    //    Total time: 08:00:00
  
  Module Example
    Dim rnd As New Random()
    
    Public Sub Main()
     Dim timeSpent As TimeSpan = TimeSpan.Zero
  
     timeSpent += GetTimeBeforeLunch()
     timeSpent += GetTimeAfterLunch()
  
     Console.WriteLine("Total time: {0}", timeSpent)
    End Sub
    
    Private Function GetTimeBeforeLunch() As TimeSpan
     Return New TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0)
    End Function
    
    Private Function GetTimeAfterLunch() As TimeSpan
     Return New TimeSpan(rnd.Next(3, 6), 0, 0)
    End Function
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '    Total time: 08:00:00
  

  TimeSpan değerler, DateTime, DateTimeOffsetve TimeSpan yapılarının aritmetik işleçleri ve yöntemleri tarafından döndürülür.TimeSpan values are returned by arithmetic operators and methods of the DateTime, DateTimeOffset, and TimeSpan structures.

 • Bir TimeSpan değerin dize gösterimini ayrıştırarak.By parsing the string representation of a TimeSpan value. Zaman aralıklarını içeren dizeleri TimeSpan değerlerine dönüştürmek için Parse ve TryParse yöntemlerini kullanabilirsiniz.You can use the Parse and TryParse methods to convert strings that contain time intervals to TimeSpan values. Aşağıdaki örnek, bir dizi dizeyi TimeSpan değerlerine dönüştürmek için Parse yöntemini kullanır.The following example uses the Parse method to convert an array of strings to TimeSpan values.

  string[] values = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"};
  foreach (string value in values)
  {
    try {
     TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts);
    }
    catch (FormatException) {
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value);
    }
    catch (OverflowException) {
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value);
    }  
  }
  
  // The example displays the following output:
  //    '12' --> 12.00:00:00
  //    Unable to parse '31.'
  //    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  //    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  //    Unable to parse '.12' 
  
  Dim values() As String = { "12", "31.", "5.8:32:16", "12:12:15.95", ".12"}
  For Each value As String In values
    Try
     Dim ts As TimeSpan = TimeSpan.Parse(value)
     Console.WriteLine("'{0}' --> {1}", value, ts)
    Catch e As FormatException
     Console.WriteLine("Unable to parse '{0}'", value)
    Catch e As OverflowException
     Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a TimeSpan.", value)
    End Try  
  Next
  ' The example displays the following output:
  '    '12' --> 12.00:00:00
  '    Unable to parse '31.'
  '    '5.8:32:16' --> 5.08:32:16
  '    '12:12:15.95' --> 12:12:15.9500000
  '    Unable to parse '.12' 
  

  Ayrıca, ParseExact veya TryParseExact metodunu çağırarak, ayrıştırılacak ve TimeSpan bir değere dönüştürülecek giriş dizesinin kesin biçimini tanımlayabilirsiniz.In addition, you can define the precise format of the input string to be parsed and converted to a TimeSpan value by calling the ParseExact or TryParseExact method.

TimeSpan Değerleri Üzerinde İşlem GerçekleştirmePerforming Operations on TimeSpan Values

Addition ve Subtraction işleçlerini kullanarak ya da Add ve Subtract yöntemlerini çağırarak zaman süreleri ekleyebilir ve çıkartabilir.You can add and subtract time durations either by using the Addition and Subtraction operators, or by calling the Add and Subtract methods. Compare, CompareTove Equals yöntemlerini çağırarak iki zaman sürelerini de karşılaştırabilirsiniz.You can also compare two time durations by calling the Compare, CompareTo, and Equals methods. TimeSpan yapısı, zaman aralıklarını pozitif ve negatif değerlere dönüştüren Duration ve Negate yöntemlerini de içerir.The TimeSpan structure also includes the Duration and Negate methods, which convert time intervals to positive and negative values,

TimeSpan değerlerinin aralığı MaxValueMinValue.The range of TimeSpan values is MinValue to MaxValue.

TimeSpan Değerini BiçimlendirmeFormatting a TimeSpan Value

Bir TimeSpan değeri [-]dolarak temsil edilebilir. SS:dd:SS. isteğe bağlı eksi işareti negatif bir zaman aralığı gösteriyorsa, d bileşeni gün, SS değeri ise 24 saatlik bir dönemde ölçülen saat, mm dakika, SS saniye ve FF bir saniyenin kesirleri olur.A TimeSpan value can be represented as [-]d.hh:mm:ss.ff, where the optional minus sign indicates a negative time interval, the d component is days, hh is hours as measured on a 24-hour clock, mm is minutes, ss is seconds, and ff is fractions of a second. Diğer bir deyişle, bir zaman aralığı, günün saati olmadan olumlu veya negatif gün sayısından ya da günün bir saati veya günün bir saatinde Geçen gün sayısından oluşur.That is, a time interval consists of a positive or negative number of days without a time of day, or a number of days with a time of day, or only a time of day.

.NET Framework 4.NET Framework 4başlayarak TimeSpan yapısı, ToString yönteminin aşırı yüklemeleri aracılığıyla kültüre duyarlı biçimlendirmeyi destekler, bu da TimeSpan bir değeri dize gösterimine dönüştürür.Beginning with the .NET Framework 4.NET Framework 4, the TimeSpan structure supports culture-sensitive formatting through the overloads of its ToString method, which converts a TimeSpan value to its string representation. Varsayılan TimeSpan.ToString() yöntemi, .NET Framework önceki sürümlerindeki dönüş değeriyle özdeş bir sabit biçim kullanarak bir zaman aralığı döndürür.The default TimeSpan.ToString() method returns a time interval by using an invariant format that is identical to its return value in previous versions of the .NET Framework. TimeSpan.ToString(String) aşırı yüklemesi, zaman aralığının dize gösterimini tanımlayan bir biçim dizesi belirtmenize olanak tanır.The TimeSpan.ToString(String) overload lets you specify a format string that defines the string representation of the time interval. TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) aşırı yüklemesi, zaman aralığının dize gösterimini oluşturmak için biçimlendirme kuralları kullanılan bir biçim dizesi ve kültür belirtmenize olanak tanır.The TimeSpan.ToString(String, IFormatProvider) overload lets you specify a format string and the culture whose formatting conventions are used to create the string representation of the time interval. TimeSpan hem standart hem de özel biçim dizelerini destekler.TimeSpan supports both standard and custom format strings. (Daha fazla bilgi için bkz. Standart TimeSpan Biçim dizeleri ve Özel TimeSpan Biçim dizeleri.) Ancak, yalnızca standart biçim dizeleri kültüre duyarlıdır.(For more information, see Standard TimeSpan Format Strings and Custom TimeSpan Format Strings.) However, only standard format strings are culture-sensitive.

Eski TimeSpan Biçimlendirmesini Geri YüklemeRestoring Legacy TimeSpan Formatting

Bazı durumlarda, .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 ve önceki sürümlerde TimeSpan değerlerini başarıyla biçimlendiren kod .NET Framework 4.NET Framework 4başarısız olur.In some cases, code that successfully formats TimeSpan values in .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions fails in .NET Framework 4.NET Framework 4. Bu, bir TimeSpan değerini bir biçim dizesiyle biçimlendirmek için bir < TimeSpan_LegacyFormatMode > öğe yöntemi çağıran kodda yaygın bir yöntemdir.This is most common in code that calls a <TimeSpan_LegacyFormatMode> element method to format a TimeSpan value with a format string. Aşağıdaki örnek, .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 ve önceki sürümlerde TimeSpan bir değeri başarıyla biçimlendirir, ancak .NET Framework 4.NET Framework 4 ve sonraki sürümlerde bir özel durum oluşturur.The following example successfully formats a TimeSpan value in .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions, but throws an exception in .NET Framework 4.NET Framework 4 and later versions. Desteklenmeyen bir Biçim belirleyicisi kullanarak bir TimeSpan değerini biçimlendirmeye çalıştığını unutmayın ve bu, .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 ve önceki sürümlerde yok sayılır.Note that it attempts to format a TimeSpan value by using an unsupported format specifier, which is ignored in .NET Framework 3.5.NET Framework 3.5 and earlier versions.

ShowFormattingCode();
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    12:30:45
// Output from .NET Framework 4:
//    Invalid Format  

Console.WriteLine("---");

ShowParsingCode();
// Output:
//    000000006 --> 6.00:00:00

void ShowFormattingCode()
{
  TimeSpan interval = new TimeSpan(12, 30, 45);
  string output;
  try {
   output = String.Format("{0:r}", interval);
  }
  catch (FormatException) {
   output = "Invalid Format";
  }
  Console.WriteLine(output);
}

void ShowParsingCode()
{
  string value = "000000006";
  try {
   TimeSpan interval = TimeSpan.Parse(value);
   Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, interval);
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
  }  
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);
  }
}
Dim interval As New TimeSpan(12, 30, 45)
Dim output As String
Try
  output = String.Format("{0:r}", interval)
Catch e As FormatException
  output = "Invalid Format"
End Try
Console.WriteLine(output)
' Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
'    12:30:45
' Output from .NET Framework 4:
'    Invalid Format

Kodu değiştiremeyeceğiniz zaman TimeSpan değerlerinin eski biçimlendirmesini aşağıdaki yollarla geri yükleyebilirsiniz:If you cannot modify the code, you can restore the legacy formatting of TimeSpan values in one of the following ways:

 • < TimeSpan_LegacyFormatMode > öğesiniiçeren bir yapılandırma dosyası oluşturarak.By creating a configuration file that contains the <TimeSpan_LegacyFormatMode> element. Bu öğenin enabled özniteliği true olarak ayarlandığında, uygulama temelinde eski TimeSpan biçimlendirme geri yüklenir.Setting this element's enabled attribute to true restores legacy TimeSpan formatting on a per-application basis.

 • Bir uygulama etki alanı oluştururken "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" uyumluluk anahtarını ayarlayarak.By setting the "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" compatibility switch when you create an application domain. Bu, uygulama başına etki alanı temelinde eski TimeSpan biçimlendirmeye izin vermez.This enables legacy TimeSpan formatting on a per-application-domain basis. Aşağıdaki örnek, eski TimeSpan biçimlendirme kullanan bir uygulama etki alanı oluşturur.The following example creates an application domain that uses legacy TimeSpan formatting.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     AppDomainSetup appSetup = new AppDomainSetup();
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( new string[] { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } );
     AppDomain legacyDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                             null, appSetup);
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe");
    }
  }
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim appSetup As New AppDomainSetup()
     appSetup.SetCompatibilitySwitches( { "NetFx40_TimeSpanLegacyFormatMode" } )
     Dim legacyDomain As AppDomain = AppDomain.CreateDomain("legacyDomain", 
                                 Nothing, appSetup)
     legacyDomain.ExecuteAssembly("ShowTimeSpan.exe")
    End Sub
  End Module
  

  Aşağıdaki kod yeni uygulama etki alanında yürütüldüğünde, eski TimeSpan biçimlendirme davranışına geri döner.When the following code executes in the new application domain, it reverts to legacy TimeSpan formatting behavior.

  using System;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     TimeSpan interval = DateTime.Now - DateTime.Now.Date;
     string msg = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                   interval);
     Console.WriteLine(msg);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim interval As TimeSpan = Date.Now - Date.Now.Date
     Dim msg As String = String.Format("Elapsed Time Today: {0:d} hours.",
                       interval)
     Console.WriteLine(msg)
    End Sub
  End Module
  ' The example displays output like the following:
  '    Elapsed Time Today: 01:40:52.2524662 hours.
  

Oluşturucular

TimeSpan(Int32, Int32, Int32)

TimeSpan yapısının yeni bir örneğini belirtilen saat, dakika ve saniye sayısı olarak başlatır.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of hours, minutes, and seconds.

TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32)

TimeSpan yapısının yeni bir örneğini belirtilen gün sayısı, saat, dakika ve saniye olarak başlatır.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of days, hours, minutes, and seconds.

TimeSpan(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

TimeSpan yapısının yeni bir örneğini belirtilen gün, saat, dakika, saniye ve milisaniyeye kadar başlatır.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to a specified number of days, hours, minutes, seconds, and milliseconds.

TimeSpan(Int64)

TimeSpan yapısının yeni bir örneğini belirtilen sayıda onay işareti olarak başlatır.Initializes a new instance of the TimeSpan structure to the specified number of ticks.

Alanlar

MaxValue

En büyük TimeSpan değerini temsil eder.Represents the maximum TimeSpan value. Bu alan salt okunurdur.This field is read-only.

MinValue

En küçük TimeSpan değeri temsil eder.Represents the minimum TimeSpan value. Bu alan salt okunurdur.This field is read-only.

TicksPerDay

1 gün içindeki onay işareti sayısını temsil eder.Represents the number of ticks in 1 day. Bu alan sabittir.This field is constant.

TicksPerHour

1 saat içindeki onay işareti sayısını temsil eder.Represents the number of ticks in 1 hour. Bu alan sabittir.This field is constant.

TicksPerMillisecond

1 milisaniyeye göre işaret sayısını temsil eder.Represents the number of ticks in 1 millisecond. Bu alan sabittir.This field is constant.

TicksPerMinute

1 dakikalık saat sayısını temsil eder.Represents the number of ticks in 1 minute. Bu alan sabittir.This field is constant.

TicksPerSecond

1 saniye içindeki onay işareti sayısını temsil eder.Represents the number of ticks in 1 second.

Zero

Sıfır TimeSpan değerini temsil eder.Represents the zero TimeSpan value. Bu alan salt okunurdur.This field is read-only.

Özellikler

Days

Geçerli TimeSpan yapısıyla temsil edilen zaman aralığının günler bileşenini alır.Gets the days component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Hours

Geçerli TimeSpan yapısıyla temsil edilen zaman aralığının saat bileşenini alır.Gets the hours component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Milliseconds

Geçerli TimeSpan yapısıyla temsil edilen zaman aralığının milisaniye bileşenini alır.Gets the milliseconds component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Minutes

Geçerli TimeSpan yapısıyla temsil edilen zaman aralığının dakika bileşenini alır.Gets the minutes component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Seconds

Geçerli TimeSpan yapısıyla temsil edilen zaman aralığının saniye bileşenini alır.Gets the seconds component of the time interval represented by the current TimeSpan structure.

Ticks

Geçerli TimeSpan yapısının değerini temsil eden ticks sayısını alır.Gets the number of ticks that represent the value of the current TimeSpan structure.

TotalDays

Geçerli TimeSpan yapısının tüm ve kesirli günlerde ifade edilen değerini alır.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional days.

TotalHours

Geçerli TimeSpan yapısının tüm ve kesirli saatlere göre değerini alır.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional hours.

TotalMilliseconds

Geçerli TimeSpan yapısının tüm ve kesirli milisaniyelik değerlerini alır.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional milliseconds.

TotalMinutes

Geçerli TimeSpan yapısının değerini ve kesirli dakikada ifade edilen değeri alır.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional minutes.

TotalSeconds

Geçerli TimeSpan yapısının tüm ve Kesirli saniyeler içinde değerini alır.Gets the value of the current TimeSpan structure expressed in whole and fractional seconds.

Yöntemler

Add(TimeSpan)

Değeri, belirtilen TimeSpan nesnesinin toplamı olan yeni bir TimeSpan nesnesi ve bu örnek döndürür.Returns a new TimeSpan object whose value is the sum of the specified TimeSpan object and this instance.

Compare(TimeSpan, TimeSpan)

İki TimeSpan değerini karşılaştırır ve ilk değerin ikinci değerden daha kısa, eşit veya daha uzun olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.Compares two TimeSpan values and returns an integer that indicates whether the first value is shorter than, equal to, or longer than the second value.

CompareTo(Object)

Bu örneği belirtilen bir nesneyle karşılaştırır ve bu örneğin belirtilen nesneden daha kısa, eşit veya daha uzun olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.Compares this instance to a specified object and returns an integer that indicates whether this instance is shorter than, equal to, or longer than the specified object.

CompareTo(TimeSpan)

Bu örneği belirtilen bir TimeSpan nesnesiyle karşılaştırır ve bu örneğin TimeSpan nesnesinden daha kısa, eşit veya daha uzun olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.Compares this instance to a specified TimeSpan object and returns an integer that indicates whether this instance is shorter than, equal to, or longer than the TimeSpan object.

Divide(Double)

Bu örneğin bölümünün ve belirtilen divisorbölümünün sonucu olan yeni bir TimeSpan nesnesi döndürür.Returns a new TimeSpan object which value is the result of division of this instance and the specified divisor.

Divide(TimeSpan)

Bu örneğin bölümünün ve belirtilen tsbölümünün sonucu olan yeni bir Double değeri döndürür.Returns a new Double value which is the result of division of this instance and the specified ts.

Duration()

Değeri geçerli TimeSpan nesnesinin mutlak değeri olan yeni bir TimeSpan nesnesi döndürür.Returns a new TimeSpan object whose value is the absolute value of the current TimeSpan object.

Equals(Object)

Bu örneğin, belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified object.

Equals(TimeSpan)

Bu örneğin belirtilen bir TimeSpan nesnesine eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value indicating whether this instance is equal to a specified TimeSpan object.

Equals(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen iki TimeSpan örneğinin eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Returns a value that indicates whether two specified instances of TimeSpan are equal.

FromDays(Double)

Belirtimin en yakın milisaniyeye doğru olduğu belirtilen gün sayısını temsil eden bir TimeSpan döndürür.Returns a TimeSpan that represents a specified number of days, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromHours(Double)

Belirtimin en yakın milisaniyeye doğru olduğu belirli bir saat sayısını temsil eden bir TimeSpan döndürür.Returns a TimeSpan that represents a specified number of hours, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromMilliseconds(Double)

Belirtilen sayıda milisaniye temsil eden bir TimeSpan döndürür.Returns a TimeSpan that represents a specified number of milliseconds.

FromMinutes(Double)

Belirtimin en yakın milisaniyeye doğru olduğu belirli bir dakika sayısını temsil eden bir TimeSpan döndürür.Returns a TimeSpan that represents a specified number of minutes, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromSeconds(Double)

Belirtimin en yakın milisaniyeye doğru olduğu belirtilen sayıda saniyeyi temsil eden bir TimeSpan döndürür.Returns a TimeSpan that represents a specified number of seconds, where the specification is accurate to the nearest millisecond.

FromTicks(Int64)

Belirtimin ölçü birimi cinsinden olduğu belirtilen süreyi temsil eden bir TimeSpan döndürür.Returns a TimeSpan that represents a specified time, where the specification is in units of ticks.

GetHashCode()

Bu örnek için bir karma kod döndürür.Returns a hash code for this instance.

Multiply(Double)

Bu örneğin çarpın ve belirtilen factorçarpın sonucu olan yeni bir TimeSpan nesnesi döndürür.Returns a new TimeSpan object which value is the result of multiplication of this instance and the specified factor.

Negate()

Değeri bu örneğin bir değer olan yeni bir TimeSpan nesnesi döndürür.Returns a new TimeSpan object whose value is the negated value of this instance.

Parse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Belirli kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının span gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the span representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified culture-specific format information.

Parse(String)

Zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent.

Parse(String, IFormatProvider)

Belirli kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified culture-specific format information.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Belirtilen biçimi ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının karakter aralığını TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the char span of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format and culture-specific format information. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match the specified format exactly.

ParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Belirtilen biçimleri, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak bir zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats, culture-specific format information, and styles. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

ParseExact(String, String, IFormatProvider)

Belirtilen biçimi ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format and culture-specific format information. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match the specified format exactly.

ParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Belirtilen biçimi, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak bir zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format, culture-specific format information, and styles. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match the specified format exactly.

ParseExact(String, String[], IFormatProvider)

Belirtilen biçim dizeleri dizisini ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified array of format strings and culture-specific format information. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

ParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles)

Belirtilen biçimleri, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak bir zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats, culture-specific format information, and styles. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

Subtract(TimeSpan)

Değeri, belirtilen TimeSpan nesnesi ve bu örnek arasındaki fark olan yeni bir TimeSpan nesnesi döndürür.Returns a new TimeSpan object whose value is the difference between the specified TimeSpan object and this instance.

ToString()

Geçerli TimeSpan nesnesinin değerini eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation.

ToString(String)

Geçerli TimeSpan nesnesinin değerini, belirtilen biçimi kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation by using the specified format.

ToString(String, IFormatProvider)

Geçerli TimeSpan nesnesinin değerini, belirtilen biçimi ve kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine dönüştürür.Converts the value of the current TimeSpan object to its equivalent string representation by using the specified format and culture-specific formatting information.

TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Geçerli TimeSpan numarası örneğinin değerini, belirtilen karakter aralığına biçimlendirmeye çalışır.Tries to format the value of the current timespan number instance into the provided span of characters.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan)

Belirli kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının span gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Converts the span representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified culture-specific formatting information, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParse(ReadOnlySpan<Char>, TimeSpan)

Bir zaman aralığının span gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Converts the span representation of a time interval to its TimeSpan equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParse(String, IFormatProvider, TimeSpan)

Bir zaman aralığının dize gösterimini, belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgilerini kullanarak TimeSpan eşdeğerine dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified culture-specific formatting information, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParse(String, TimeSpan)

Bir zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent and returns a value that indicates whether the conversion succeeded.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpan)

Belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının belirtilen span gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the specified span representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format and culture-specific format information. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match the specified format exactly.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Belirtilen biçimi, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak bir zaman aralığının belirtilen span gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.Converts the specified span representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format, culture-specific format information, and styles, and returns a value that indicates whether the conversion succeeded. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match the specified format exactly.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpan)

Belirtilen biçimleri ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının belirtilen span gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the specified span representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats and culture-specific format information. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

TryParseExact(ReadOnlySpan<Char>, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Belirtilen biçimleri, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak bir zaman aralığının belirtilen span gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the specified span representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats, culture-specific format information and styles. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpan)

Belirtilen biçimi ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format and culture-specific format information. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match the specified format exactly.

TryParseExact(String, String, IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Belirtilen biçimi, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak bir zaman aralığının dize gösterimini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified format, culture-specific format information and styles. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match the specified format exactly.

TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpan)

Belirtilen biçimleri ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak bir zaman aralığının belirtilen dize temsilini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the specified string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats and culture-specific format information. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, TimeSpanStyles, TimeSpan)

Belirtilen biçimleri, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stilleri kullanarak bir zaman aralığının belirtilen dize temsilini TimeSpan eşdeğerine dönüştürür.Converts the specified string representation of a time interval to its TimeSpan equivalent by using the specified formats, culture-specific format information and styles. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden biriyle tam olarak eşleşmelidir.The format of the string representation must match one of the specified formats exactly.

İşleçler

Addition(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen iki TimeSpan örneğini ekler.Adds two specified TimeSpan instances.

Division(TimeSpan, Double)

Yeni bir TimeSpan nesnesi döndürür; bu değer, timeSpan örneğinin bölümünün ve belirtilen divisorsonucudur.Returns a new TimeSpan object which value is the result of division of timeSpan instance and the specified divisor.

Division(TimeSpan, TimeSpan)

t1 örneğinin ve belirtilen t2bölümünün sonucu olan yeni bir Double değeri döndürür.Returns a new Double value which is the result of division of t1 instance and the specified t2.

Equality(TimeSpan, TimeSpan)

İki TimeSpan örneğinin eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether two TimeSpan instances are equal.

GreaterThan(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen TimeSpan belirtilen diğer TimeSpandaha büyük olup olmadığını gösterir.Indicates whether a specified TimeSpan is greater than another specified TimeSpan.

GreaterThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen bir TimeSpan belirtilen TimeSpandaha büyük veya ona eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether a specified TimeSpan is greater than or equal to another specified TimeSpan.

Inequality(TimeSpan, TimeSpan)

İki TimeSpan örneğinin eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether two TimeSpan instances are not equal.

LessThan(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen TimeSpan belirtilen diğer TimeSpandaha az olup olmadığını gösterir.Indicates whether a specified TimeSpan is less than another specified TimeSpan.

LessThanOrEqual(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen bir TimeSpan belirtilen TimeSpandaha küçük veya ona eşit olup olmadığını gösterir.Indicates whether a specified TimeSpan is less than or equal to another specified TimeSpan.

Multiply(Double, TimeSpan)

Belirtilen factor ve belirtilen timeSpan örneğinin çarpılmasıyla elde edilen değeri olan yeni bir TimeSpan nesnesi döndürür.Returns a new TimeSpan object whose value is the result of multiplying the specified factor and the specified timeSpan instance.

Multiply(TimeSpan, Double)

Belirtilen timeSpan örneğinin ve belirtilen factorçarpılmasıyla elde edilen değeri olan yeni bir TimeSpan nesnesi döndürür.Returns a new TimeSpan object whose value is the result of multiplying the specified timeSpan instance and the specified factor.

Subtraction(TimeSpan, TimeSpan)

Belirtilen bir TimeSpan belirtilen TimeSpançıkartır.Subtracts a specified TimeSpan from another specified TimeSpan.

UnaryNegation(TimeSpan)

Değeri belirtilen Örneğin, belirtilen değerin negated value değeri olan bir TimeSpan döndürür.Returns a TimeSpan whose value is the negated value of the specified instance.

UnaryPlus(TimeSpan)

Belirtilen TimeSpanörneğini döndürür.Returns the specified instance of TimeSpan.

Belirtik Arabirim Kullanımları

IComparable.CompareTo(Object)

Bu örneği belirtilen bir nesneyle karşılaştırır ve bu örneğin belirtilen nesneden daha kısa, eşit veya daha uzun olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.Compares this instance to a specified object and returns an integer that indicates whether this instance is shorter than, equal to, or longer than the specified object.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.