ClientFormsAuthenticationMembershipProvider.ApplicationName Özellik

Tanım

Bu özellik bu sınıf tarafından kullanılmıyor.This property is not used by this class.

public:
 virtual property System::String ^ ApplicationName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public override string ApplicationName { get; set; }
member this.ApplicationName : string with get, set
Public Overrides Property ApplicationName As String

Özellik Değeri

String

Özel üyelik sağlayıcısı kullanılarak uygulamanın adı.The name of the application using the custom membership provider.

Açıklamalar

Bu özelliğin ayarlanması etkisizdir.Setting this property has no effect.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.