HttpCapabilitiesBase.RequiresSpecialViewStateEncoding Özellik

Tanım

Tarayıcının VIEWSTATE değerlerinin özel olarak kodlanıp gerektirmeyeceğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the browser requires VIEWSTATE values to be specially encoded.

public:
 virtual property bool RequiresSpecialViewStateEncoding { bool get(); };
public virtual bool RequiresSpecialViewStateEncoding { get; }
member this.RequiresSpecialViewStateEncoding : bool
Public Overridable ReadOnly Property RequiresSpecialViewStateEncoding As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true tarayıcı VIEWSTATE için değerlerin özel olarak kodlanması gerekiyorsa; Aksi takdirde, false .true if the browser requires VIEWSTATE values to be specially encoded; otherwise, false. Varsayılan değer: false.The default is false.

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, tarayıcının VIEWSTATE özel olarak kodlanıp kodlanmayacağını nasıl belirleyeceğini gösterir.The following code example shows how to determine whether the browser requires VIEWSTATE values to be specially encoded.

<%@ page language="C#"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  void Page_Load(Object Sender, EventArgs e)
  {
    CheckBrowserCaps();
  }

  void CheckBrowserCaps()
  {
    String labelText = "";
    System.Web.HttpBrowserCapabilities myBrowserCaps = Request.Browser;
    if (((System.Web.Configuration.HttpCapabilitiesBase)myBrowserCaps).RequiresSpecialViewStateEncoding)
    {
      labelText = "Browser requires view state values to be specially encoded.";
    }
    else
    {
      labelText = "Browser does not require view state values to be specially encoded.";
    }

    Label1.Text = labelText;
  }
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Browser Capabilities Sample</title>
</head>
<body>
  <form runat="server" id="form1">
    <div>
      Browser Capabilities:
      <p/><asp:Label ID="Label1" Runat="server" />
    </div>
  </form>
</body>
</html>
<%@ page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
  Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
    CheckBrowserCaps()
  End Sub

  Function CheckBrowserCaps()

    Dim labelText As String = ""
    Dim myBrowserCaps As System.Web.HttpBrowserCapabilities = Request.Browser
    If (CType(myBrowserCaps, System.Web.Configuration.HttpCapabilitiesBase)).RequiresSpecialViewStateEncoding Then
      labelText = "Browser requires view state values to be specially encoded."
    Else
      labelText = "Browser does not require view state values to be specially encoded."
    End If

    Label1.Text = labelText

  End Function 'CheckBrowserCaps
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
  <title>Browser Capabilities Sample</title>
</head>
<body>
  <form runat="server" id="form1">
    <div>
      Browser Capabilities:
      <p/><asp:Label ID="Label1" Runat="server" />
    </div>
  </form>
</body>
</html>

Açıklamalar

HTTP durum bilgisiz olmayan bir protokoldür ve VIEWSTATE istemci değişikliklerinin birden çok istek arasında kalıcı hale getirilmesi için kullanılan bir mekanizmadır.HTTP is a stateless protocol, and VIEWSTATE is one mechanism used to persist client changes across multiple requests. Bir Web sayfasındaki her denetim ViewState , istemci tarafından yapılan değişikliklerin birikünü temsil eden bir özelliği içerir.Each control on a Web page contains a ViewState property, which represents the accumulation of any changes made by the client. Bir Web Forms sayfasında bu değişiklikler, geri gönderme verilerinde value özniteliği olan BIR HTML öğesi olarak kodlanır <input> type hidden .In a Web Forms page, these changes are encoded in postback data as the value of an HTML <input> element with a type attribute of hidden. Örneğin:For example:

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" value="t0PH_u56?cDxleHQ7P=" /> 

Eğer true , değerde alfabe dışı karakterler VIEWSTATE tarayıcı tarafından veya bir ara ağ geçidi tarafından doğru şekilde gönderilmeyecektir. Bunu düzeltmek için, sunucu denetimi bağdaştırıcıları, değer içindeki alfabetik olmayan karakterleri VIEWSTATE http isteklerinde kodlama gerektirmeyen olanlarla değiştirir.To correct this, server-control adapters replace non-alphabetic characters in the VIEWSTATE value with ones that do not require encoding in HTTP requests.

Şunlara uygulanır