ProcessModelSection.WebGarden Özellik

Tanım

Kullanılabilir CPU 'ların çalışan işlemlerinin çalıştırılmasını sağlayan bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value enabling the available CPUs to run the worker processes.

public:
 property bool WebGarden { bool get(); void set(bool value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("webGarden", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)]
public bool WebGarden { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("webGarden", DefaultValue=Mono.Cecil.CustomAttributeArgument)>]
member this.WebGarden : bool with get, set
Public Property WebGarden As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true, CpuMask çalışan süreçlerini uygun CPU sayısıyla eşlemek için kullanılırsa, false CpuMask yok sayılır.true, if CpuMask is used to map the worker processes to the number of eligible CPUs; false if CpuMask is ignored.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, özelliğinin nasıl erişebileceğini gösterir WebGarden .The following code example shows how to access the WebGarden property.


// Get the current WebGarden property value.
bool webGarden = 
 processModelSection.WebGarden;

// Set the WebGarden property to true.
processModelSection.WebGarden = true;

' Get the current WebGarden property value.
   Dim webGarden As Boolean = _
   processModelSection.WebGarden

' Set the WebGarden property to true.
processModelSection.WebGarden = True

Açıklamalar

WebGardenÖzelliği, özelliği ile birlikte kullanılmalıdır CpuMask .The WebGarden property must be used with the CpuMask property.

WebGardenÖzelliği olarak ayarlandıysa false , CpuMask öznitelik yok sayılır ve yalnızca bir çalışan işlemi çalışır.If the WebGarden property is set to false, the CpuMask attribute is ignored and only one worker process runs.

Not

Çok işlemcili Web sunucusuna Web bahçesi denir.A multiprocessor Web server is called a Web garden.

Şunlara uygulanır