TagPrefixInfo.Namespace Özellik

Tanım

Denetimin bulunduğu ad alanını alır veya ayarlar.Gets or sets the namespace in which the control resides.

public:
 property System::String ^ Namespace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Configuration.ConfigurationProperty("namespace")]
public string Namespace { get; set; }
[<System.Configuration.ConfigurationProperty("namespace")>]
member this.Namespace : string with get, set
Public Property Namespace As String

Özellik Değeri

String

Ad alanının adı.The name of the namespace. Varsayılan değer boş bir dizedir.The default is an empty string.

Öznitelikler

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, özelliğinin nasıl kullanılacağını gösterir Namespace .The following code example shows how to use the Namespace property. Bu kod örneği, sınıfı için sağlanmış daha büyük bir örneğin bir parçasıdır PagesSection .This code example is part of a larger example provided for the PagesSection class.

Açıklamalar

Bu özellik, denetimin bulunduğu ad alanını belirtir.This property specifies the namespace in which the control resides. Yalnızca özel denetimler için geçerlidir.It applies only to custom controls.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.