HttpResponseWrapper.SuppressFormsAuthenticationRedirect Özellik

Tanım

Form kimlik doğrulamasının oturum açma sayfasına yönlendirilip gizlenmeyeceğini belirten bir değer alır veya ayarlar.Gets or sets a value that specifies whether forms authentication redirection to the login page should be suppressed.

public:
 virtual property bool SuppressFormsAuthenticationRedirect { bool get(); void set(bool value); };
public override bool SuppressFormsAuthenticationRedirect { get; set; }
member this.SuppressFormsAuthenticationRedirect : bool with get, set
Public Overrides Property SuppressFormsAuthenticationRedirect As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true Form kimlik doğrulaması yönlendirmesi gizlenmelidir; Aksi takdirde, false .true if forms authentication redirection should be suppressed; otherwise, false.

Açıklamalar

Bu üye hakkında daha fazla bilgi için bkz HttpResponse.SuppressFormsAuthenticationRedirect ..For information about this member, see HttpResponse.SuppressFormsAuthenticationRedirect.

Şunlara uygulanır