MobileCapabilities.CanRenderMixedSelects Özellik

Tanım

Tarayıcının hem hem de özniteliklerini belirten WML öğelerini destekleyip desteklemediğini gösteren bir değer alır <option> onpick value .Gets a value indicating whether the browser supports WML <option> elements that specify both onpick and value attributes.

public:
 virtual property bool CanRenderMixedSelects { bool get(); };
public virtual bool CanRenderMixedSelects { get; }
member this.CanRenderMixedSelects : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanRenderMixedSelects As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true tarayıcı, <option> ve özniteliklerini belirten WML öğelerini destekliyorsa onpick value ; Aksi durumda, false .true if the browser supports WML <option> elements that specify both onpick and value attributes; otherwise, false. Varsayılan değer: true.The default is true.

Şunlara uygulanır