MembershipProviderCollection Sınıf

Tanım

Soyut sınıfı devralacak nesneler koleksiyonu MembershipProvider .A collection of objects that inherit the MembershipProvider abstract class.

public ref class MembershipProviderCollection sealed : System::Configuration::Provider::ProviderCollection
public sealed class MembershipProviderCollection : System.Configuration.Provider.ProviderCollection
type MembershipProviderCollection = class
    inherit ProviderCollection
Public NotInheritable Class MembershipProviderCollection
Inherits ProviderCollection
Devralma
MembershipProviderCollection

Örnekler

Aşağıdaki kod örneği, bir uygulama için etkinleştirilen sağlayıcıları ve ilgili türleri listeler.The following code example lists the providers enabled for an application and their respective types.

<%@ Page Language="C#" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Security" %>
<%@ Import Namespace="System.Configuration.Provider" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>List Enabled Providers</title>
</head>
<body>

<%
foreach (ProviderBase p in Membership.Providers)
  Response.Write(p.Name + ", " + p.GetType() + "<br />");
%>

</body>
</html>
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Web.Security" %>
<%@ Import Namespace="System.Configuration.Provider" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<title>List Enabled Providers</title>
</head>
<body>

<%
For Each p As ProviderBase In Membership.Providers
  Response.Write(p.Name & ", " & p.GetType().ToString() & "<br />")
Next
%>

</body>
</html>

Açıklamalar

Bir uygulamanın üyelik sağlayıcıları, MembershipProviderCollection sınıfının özelliği tarafından salt okunurdur olarak sunulur Providers Membership .The membership providers for an application are exposed as a read-only MembershipProviderCollection by the Providers property of the Membership class. Koleksiyondaki belirli bir üyelik sağlayıcısına ada göre erişebilir ve gibi belirli bir sağlayıcı türü olarak çevirebilirsiniz SqlMembershipProvider .You can access a specific membership provider in the collection by name and cast it as the specific provider type, such as SqlMembershipProvider. Bu, tek bir uygulamadaki birden fazla veri mağazasında üyelik bilgilerini yönetmenizi ve soyut sınıfın bir parçası olmayan bir üyelik sağlayıcısının özel üyelerine erişmenizi sağlar MembershipProvider .This enables you to manage membership information from multiple data stores in a single application as well as access custom members of a membership provider that are not part of the MembershipProvider abstract class.

Not

ASP.NET 'in üyelik özelliklerine alışkın değilseniz, bkz. devam etmeden önce üyeliğe giriş .If you are not familiar with the membership features of ASP.NET, see Introduction to Membership before continuing. Üyelikle ilgili diğer konuların listesi için bkz. üyeliği kullanarak kullanıcıları yönetme.For a list of other topics related to membership, see Managing Users by Using Membership.

Oluşturucular

MembershipProviderCollection()

Yeni, boş bir üyelik sağlayıcısı koleksiyonu oluşturur.Creates a new, empty membership provider collection.

Özellikler

Count

Koleksiyondaki sağlayıcıların sayısını alır.Gets the number of providers in the collection.

(Devralındığı yer: ProviderCollection)
IsSynchronized

Koleksiyona erişimin eşitlenip eşitlenmediğini (iş parçacığı açısından güvenli) gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread safe).

(Devralındığı yer: ProviderCollection)
Item[String]

Belirtilen sağlayıcı adı tarafından başvurulan koleksiyondaki üyelik sağlayıcısını alır.Gets the membership provider in the collection referenced by the specified provider name.

SyncRoot

Geçerli nesneyi alır.Gets the current object.

(Devralındığı yer: ProviderCollection)

Yöntemler

Add(ProviderBase)

Koleksiyona bir üyelik sağlayıcısı ekler.Adds a membership provider to the collection.

Clear()

Tüm öğeleri koleksiyondan kaldırır.Removes all items from the collection.

(Devralındığı yer: ProviderCollection)
CopyTo(MembershipProvider[], Int32)

Üyelik sağlayıcısı koleksiyonunu tek boyutlu diziye kopyalar.Copies the membership provider collection to a one-dimensional array.

CopyTo(ProviderBase[], Int32)

Belirtilen dizinden başlayarak koleksiyonun içeriğini verilen diziye kopyalar.Copies the contents of the collection to the given array starting at the specified index.

(Devralındığı yer: ProviderCollection)
Equals(Object)

Belirtilen nesnenin geçerli nesneye eşit olup olmadığını belirler.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Devralındığı yer: Object)
GetEnumerator()

IEnumeratorKoleksiyon üzerinden yinelemek için arabirimi uygulayan bir nesne döndürür.Returns an object that implements the IEnumerator interface to iterate through the collection.

(Devralındığı yer: ProviderCollection)
GetHashCode()

Varsayılan karma işlevi olarak işlev görür.Serves as the default hash function.

(Devralındığı yer: Object)
GetType()

TypeGeçerli örneği alır.Gets the Type of the current instance.

(Devralındığı yer: Object)
MemberwiseClone()

Geçerli bir basit kopyasını oluşturur Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Devralındığı yer: Object)
Remove(String)

Koleksiyondan bir sağlayıcıyı kaldırır.Removes a provider from the collection.

(Devralındığı yer: ProviderCollection)
SetReadOnly()

Koleksiyonu salt okunabilir olacak şekilde ayarlar.Sets the collection to be read-only.

(Devralındığı yer: ProviderCollection)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.Returns a string that represents the current object.

(Devralındığı yer: Object)

Belirtik Arabirim Kullanımları

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Öğesinin öğelerini ProviderCollection belirli bir dizi dizininden başlayarak bir diziye kopyalar.Copies the elements of the ProviderCollection to an array, starting at a particular array index.

(Devralındığı yer: ProviderCollection)

Uzantı Metotları

Cast<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin öğelerini IEnumerable belirtilen türe yayınlar.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Öğesinin öğelerini IEnumerable belirtilen bir türe göre filtreler.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Bir sorgunun paralelleştirilmesini mümkün hale getirme.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Bir IEnumerable öğesine dönüştürür IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.