Roles.CookieRequireSSL Özellik

Tanım

Rol adları tanımlama bilgisinin sunucuya döndürülmek üzere SSL gerektirip gerektirmediğini gösteren bir değer alır.Gets a value indicating whether the role names cookie requires SSL in order to be returned to the server.

public:
 static property bool CookieRequireSSL { bool get(); };
public static bool CookieRequireSSL { get; }
member this.CookieRequireSSL : bool
Public Shared ReadOnly Property CookieRequireSSL As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true rol adları tanımlama bilgisini sunucusuna döndürmek için SSL gerekliyse; Aksi takdirde, false .true if SSL is required to return the role names cookie to the server; otherwise, false. Varsayılan değer: false.The default is false.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, roleManager system.web bir ASP.NET uygulaması için Web.config dosyasının bölümündeki roleManager öğesini gösterir.The following example shows the roleManager element in the system.web section of the Web.config file for an ASP.NET application. Uygulamanın bir SqlRoleProvider örnek kullandığını ve olarak ayarladığından emin cookieRequireSSL olarak belirtir true .It specifies that the application uses a SqlRoleProvider instance and sets cookieRequireSSL to true.

<roleManager defaultProvider="SqlProvider"
 enabled="true"
 cacheRolesInCookie="true"
 cookieName=".ASPROLES"
 cookieTimeout="30"
 cookiePath="/MyApplication"
 cookieRequireSSL="true"
 cookieSlidingExpiration="true"
 cookieProtection="Encrypted" >
 <providers>
  <add
   name="SqlProvider"
   type="System.Web.Security.SqlRoleProvider"
   connectionStringName="SqlServices"
   applicationName="MyApplication" />
 </providers>
</roleManager>

Açıklamalar

cookieRequireSSLASP.NET uygulamanız için Web.config dosyasında özniteliğini ayarlayarak, rol adları tanımlama bilgisini uygulamanızdaki sunucuya döndürmek IÇIN SSL (Güvenli Yuva Katmanı) gerekip gerekmediğini belirtebilirsiniz.You can specify whether SSL (Secure Sockets Layer) is required to return the role names cookie to the server in your application by setting the cookieRequireSSL attribute in the Web.config file for your ASP.NET application. Daha fazla bilgi için bkz. Secure.For more information, see Secure.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.