Roles.CookieSlidingExpiration Özellik

Tanım

Rol adları tanımlama bilgisinin süre sonu tarih ve saatinin düzenli aralıklarla sıfırlanıp sıfırlanmayacağını gösterir.Indicates whether the role names cookie expiration date and time will be reset periodically.

public:
 static property bool CookieSlidingExpiration { bool get(); };
public static bool CookieSlidingExpiration { get; }
member this.CookieSlidingExpiration : bool
Public Shared ReadOnly Property CookieSlidingExpiration As Boolean

Özellik Değeri

Boolean

true rol adları tanımlama bilgisi süre sonu tarih ve saati düzenli aralıklarla sıfırlanacaktır; Aksi takdirde, false .true if the role names cookie expiration date and time will be reset periodically; otherwise, false. Varsayılan değer: true.The default is true.

Örnekler

Aşağıdaki örnek, roleManager system.web bir ASP.NET uygulaması için Web.config dosyasının bölümündeki roleManager öğesini gösterir.The following example shows the roleManager element in the system.web section of the Web.config file for an ASP.NET application. Uygulamanın bir örnek kullandığını belirtir SqlRoleProvider ve CookieSlidingExpiration özelliğini olarak ayarlar false .It specifies that the application uses a SqlRoleProvider instance and sets the CookieSlidingExpiration property to false.

<roleManager defaultProvider="SqlProvider"
 enabled="true"
 cacheRolesInCookie="true"
 cookieName=".ASPROLES"
 cookieTimeout="30"
 cookiePath="/MyApplication"
 cookieRequireSSL="true"
 cookieSlidingExpiration="false"
 cookieProtection="Encrypted" >
 <providers>
  <add
   name="SqlProvider"
   type="System.Web.Security.SqlRoleProvider"
   connectionStringName="SqlServices"
   applicationName="MyApplication" />
 </providers>
</roleManager>

Açıklamalar

cookieSlidingExpirationASP.NET uygulamanız için Web.config dosyasındaki özniteliği kullanarak, rol adları tanımlama bilgisinin süre sonu tarih ve saatinin her bir Yanıtla sıfırlanıp sıfırlanmayacağını belirtebilirsiniz.You can specify whether role names cookie expiration date and time will be reset with each response by using the cookieSlidingExpiration attribute in the Web.config file for your ASP.NET application. Varsa true , tanımlama bilgisi süre sonu başlangıçta geçerli tarih ve saate ve CookieTimeout dakika cinsinden olarak ayarlanır.If true, the cookie expiration will initially be set to the current date and time plus the CookieTimeout in minutes. Kullanıcı ASP.NET uygulamasını etkin bir şekilde kullanmaya devam ederken, kalan sürenin yarısından küçük olması durumunda tanımlama bilgisinin sona erme tarihi ve saati otomatik olarak yenilenir CookieTimeout .While the user continues to actively use the ASP.NET application, the expiration date and time of the cookie will be automatically refreshed if there is less than half of the CookieTimeout remaining. Daha fazla bilgi için bkz Expires . özelliği.For more information, see the Expires property.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.